Kogeneracja sposobem na ochronę środowiska

 

Czym jest koge­ne­ra­cja?

Aby zgłę­bić zagad­nie­nie koge­ne­ra­cji warto naj­pierw dowie­dzieć się czym różni się elek­trownia od elek­tro­cie­płowni. Pod­sta­wową róż­nicą jest pro­dukt, który powstaje w każ­dym z tych miejsc. W przy­padku elek­trowni powstaje jedy­nie ener­gia elek­tryczna, a pro­dukt uboczny w postaci cie­pła odpro­wa­dzany jest do oto­cze­nia. Elek­tro­cie­płow­nia nato­miast, w jed­nym pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym, pro­du­kuje i prze­ka­zuje do sieci zarówno ener­gię elek­tryczną jak i cie­pło. To wła­śnie jest koge­ne­ra­cja. 
 
 
Info­gra­fika: Sche­mat obiegu cie­pła i ener­gii elek­trycz­nej w kla­sycz­nej elek­trowni i elek­tro­cie­płowni. 
 

Mniej komi­nów w mie­ście

 
Dzięki wytwa­rza­niu cie­pła w pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym, w któ­rym powstaje ener­gia elek­tryczna uni­kamy dodat­ko­wej emi­sji zanie­czysz­czeń i szko­dli­wych sub­stan­cji, które powsta­łyby gdyby pro­dukty te były wytwarzane pod­czas odręb­nych pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych. Koge­ne­ra­cja zwięk­sza o 30% sto­pień wyko­rzy­sta­nia ener­gii zawar­tej w pali­wie do pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej. Prze­kłada się to na oszczęd­ność milio­nów ton węgla rocz­nie. 
 
 

A może tri­ge­ne­ra­cja?

Dzi­siej­sze roz­wią­za­nia tech­no­lo­giczne pozwa­lają na pro­duk­cję w jed­nym tech­no­lo­gicz­nym pro­ce­sie rów­nież trzech pro­duktów, czyli ener­gii elek­trycz­nej, cie­pła i chłodu. Jest to tzw. tri­ge­ne­ra­cja. 
 
Systemy tri­ge­ne­ra­cyjne skła­dają się z dwóch pod­sta­wo­wych urzą­dzeń, które są ser­cem całego układu: modułu koge­ne­ra­cyj­nego oraz absorp­cyj­nego agre­gatu wody lodo­wej. Woda lodowa dostar­czona do obiektu chło­dzi pomiesz­cze­nia. Jest ona szcze­gól­nie przy­datna w pomiesz­cze­niach tech­no­lo­gicz­nych, w któ­rych do tej pory sto­so­wano insta­la­cję wen­ty­la­cyjno chłod­ni­czą, wyko­rzy­stu­jącą szko­dliwe sub­stan­cje fre­onowe. 

Chcesz korzystać z Ciepła Systemowego?

Zapytaj dostawcę ciepła w swojej okolicy czy jest to możliwe