Ogranicz smog w mieście

Jak ograniczyć smog?

Jak wska­zują dane Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska – naj­więk­szym wytwórcą szko­dli­wych sub­stan­cji są indy­wi­du­alne źró­dła cie­pła. Zatem naj­lep­szym spo­so­bem na likwi­da­cję niskiej emi­sji i smogu w mia­stach jest ogra­ni­cze­nie zanie­czysz­czeń pocho­dzą­cych z przy­do­mo­wych pale­nisk w cen­trach miast. Naj­wy­god­niej­szym roz­wią­za­niem, z punktu widze­nia użyt­kow­nika, na zastą­pie­nie dotych­cza­so­wego spo­sobu na cie­pło, jest podłą­cze­nie budynku do sieci cie­płowniczej i ogrze­wa­nie miesz­ka­nia cie­płem sys­te­mo­wym. Oczy­wi­ście tam gdzie jest to moż­liwe i eko­no­micz­nie uza­sad­nione. Jed­no­cze­śnie należy wspie­rać pro­duk­cję cie­pła i prądu w jed­nym pro­ce­sie, tzw. koge­ne­ra­cji. Dzięki temu pozbę­dziemy się źró­deł emi­sji zanie­czysz­czeń w mia­stach, wyko­rzy­stamy opty­mal­nie natu­ralne zasoby, np.: węgiel (20 proc. mniej­sze zuży­cie) i oszczę­dzimy planetę (30 proc. mniej emi­sji CO2). Pro­duk­cja ta moż­liwa jest także w opar­ciu o gaz oraz bio­masę. Wię­cej o pro­ce­sie koge­ne­ra­cji

 
Pro­duk­cja w elektrocie­płowni odbywa się naj­czę­ściej poza mia­stem, w opty­mal­nych, kon­tro­lo­wa­nych warun­kach. Odpo­wied­nia tem­pe­ra­tura kotła zapew­nia, że paliwo spa­lane jest w spo­sób, który zapo­biega powsta­wa­niu naj­groź­niej­szych zanie­czysz­czeń (benzo(a)piren) i znacz­nie ogra­ni­cza powsta­wa­nie pyłów. Jak wynika z danych uzyskanych w procesie certyfikacji prowadzonej przez Insty­tut Cer­ty­fi­ka­cji Emi­sji Budyn­ków (2018), dzięki pro­duk­cji cie­pła w elektrocie­płowni możemy wyemi­to­wać średnio 49 razy (98 proc.) mniej pyłów do atmos­fery – w porów­na­niu do indy­wi­du­alnego kotła na węgiel, produkującego tę samą ilość ciepła. Poza tym ogra­ni­czymy nie­mal cał­ko­wi­cie emi­sję bezno(a)pirenu (99,42 proc. mniej) i tlenku węgla (99,40 proc. mniej), któ­rych wpływ na nasze zdro­wie – jest bez­po­średni i zabój­czy. Co więcej, o 50 proc. ogra­ni­czymy emi­sję tle­nków azotu i blisko sześciokrotne (82,8 proc. mniej) emisję dwu­tlenku siarki. Prawda, że warto?
 

Jak sko­rzy­stać z cie­pła sys­te­mo­wego?

Jeśli jesz­cze nie korzy­stasz z cie­pła sys­te­mo­wego, możesz dowie­dzieć się, czy w Twoim mie­ście pro­wa­dzone są pro­gramy wymiany indy­wi­du­al­nych źró­deł cie­pła i przy­łą­cze­nia do sys­temu cie­płowniczego. Naj­le­piej zapy­taj o to swo­jego dostawcę cie­pła
 
W wielu pol­skich mia­stach od kilku lat funk­cjo­nują tego typu pro­gramy, przy współ­pracy dostaw­ców cie­pła sys­te­mo­wego oraz władz miej­skich. Także elektrocie­płownie i cie­płownie stale moder­ni­zują swoje sys­temy, aby ogra­ni­czać emi­sję szko­dli­wych sub­stan­cji. Celem tych dzia­łań jest poprawa jako­ści życia wszyst­kich miesz­kań­ców miast, Pol­ski, pla­nety.
 
Jeśli nie korzy­stasz z cie­pła sys­te­mo­wego, tylko z innego spo­sobu ogrze­wa­nia, a chcesz to zmie­nić, sprawdź w jaki spo­sób możesz zmie­nić spo­sób ogrze­wa­nia. Ważne będzie to, czy ist­nieją odpo­wied­nie warunki tech­niczne do prze­pro­wa­dze­nia tego typu zmiany. Na to pyta­nie odpo­wie twój dostawca cie­pła
 
Jeżeli pla­nu­jesz w naj­bliż­szym cza­sie zmianę miesz­ka­nia, upew­nij się, że w nowym lokum dostar­czane jest cie­pło sys­te­mowe. Ciesz się nowym zaku­pem i zale­tami korzy­sta­nia z cie­pła sys­te­mo­wego.

Chcesz ograniczyć smog w mieście?

Sprawdź, czy możesz korzystać z Ciepła Systemowego?