Edukacja

"Lekcje ciepła" to projekt edukacyjno-ekologiczny, realizowany przez dostawców ciepła systemowego w szkołach podstawowych, na terenie miast w których działają dostawcy. Projekt ten został wyróżniony w konkursie The EU Sustainable Energy Awards, gdzie znalazł się w finałowej dwunastce europejskich inicjatyw, które promują zrównoważony rozwój rynku energii. Otrzymał także srebrną nagrodę w konkursie Power of Content Marketing 2019 w Warszawie. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Energii.

 

O projekcie "Lekcje ciepła" 

 

Dostawcy cie­pła sys­te­mo­wego dbają o świa­do­mość naj­młod­szych w kwe­stii eko­lo­gii. Z tego względu pro­wa­dzą dzia­ła­nia edu­ka­cyjne w przedszkolach i szko­łach pod­sta­wo­wych pro­wa­dząc tzw. „Lek­cje cie­pła”. Pod­czas zajęć malu­chy dowia­dują się, w jaki spo­sób powstaje cie­pło oraz jak w niego korzy­stać mądrze. Poma­gają w tym ksią­żeczki edu­ka­cyjne z serii „Czer­wony Kap­tu­rek w mie­ście”. To ciąg dal­szy zna­nej histo­rii, w któ­rym Czer­wony Kap­tu­rek razem z bab­cią i mamą decy­dują się na wypro­wadzkę z nie­bez­piecz­nego lasu, by zamiesz­kać na osie­dlu. Bab­cia nie musi już nosić drewna na opał, bo korzy­sta z cie­pła sys­te­mo­wego, a wnuczka może czę­ściej odwie­dzać bab­cię, któ­rej towa­rzy­szy zacza­ro­wany kot Klu­cha, obja­śnia­jący dziew­czynce skąd cie­pło bie­rze się w kalo­ry­fe­rach oraz jak z niego korzy­stać, by się nie mar­no­wało.
 
Dotych­czas dostawcy cie­pła sys­te­mo­wego przekazali w szko­łach i przed­szko­lach już ponad 50 tys. egzem­pla­rzy edu­ka­cyj­nych i prze­pro­wa­dzili wiele lek­cji cie­pła w ponad 50 miej­sco­wo­ściach na tere­nie całej Pol­ski. Część zajęć np. w Beł­cha­to­wie, Lubli­nie, Wło­cławku, Rudzie Ślą­skiej i Gnieź­nie wspie­rały urzędy mia­sta i zaję­ciom patro­no­wał pre­zy­dent mia­sta. Lek­cje odby­wały się w róż­nych for­mach – teatral­nej z udzia­łem pre­zy­dentów miast oraz dyrek­to­rów szkół w rolach postaci z ksią­żeczki, cza­sem przed­sta­wie­nie wysta­wiali starsi ucznio­wie szkół w któ­rych odby­wały się lek­cje, innym razem z histo­rią zapo­zna­wali akto­rzy z miej­sco­wych teatrów.
 
Na koniec zajęć dzieci otrzy­my­wały dyplomy i ksią­żeczki, a także kolo­ro­wanki. Dzia­ła­nia edu­ka­cyjne dla naj­młod­szych to dopiero począ­tek dzia­łań skie­ro­wa­nych do uczniów. Pla­no­wane są także zaję­cia dla klas star­szych oraz liceów, które będą wyja­śniać kwe­stie powsta­wa­nia smogu w mia­stach oraz emi­sji zanie­czysz­czeń do atmos­fery. Tymcza­sem o tym jak można zli­kwi­do­wać zanie­czysz­cze­nie powie­trza w mia­stach uczy gra edu­ka­cyjna „Czarny Smog”, w którą można zagrać na kom­pu­te­rze lub table­cie.
 
Jeśli chcesz posłuchać bajek w wersji audio, zapraszamy na stronę ciepło dla dzieci.
 
Działania edykacyjne dostawców ciepła systemowego reali­zują zało­że­nia euro­pej­skiej stra­te­gii „District Heating and Cooling Stra­tegy” (tłum. Stra­te­gia dot. Cie­płow­nic­twa Syste­mo­wego i Chłod­nic­twa), która zakłada inicjowanie dzia­łań podno­szą­cych świa­do­mość w zakre­sie ener­gii i kli­matu. Jed­nym z punk­tów tej stra­te­gii jest reali­za­cja dłu­go­fa­lo­wych pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych i zachę­ca­nie do racjo­nal­nego korzy­sta­nia z ener­gii. 
 
Poni­żej przy­kłady lek­cji cie­pła w mia­stach na tere­nie całej Pol­ski:
 
Włocławek: 

Narratorem podczas przedstawienia był prezydent Włocławka - Marek Wojtkowski.

  

 

Bełchatów: 

W role postaci z książki wcielili się Pani Prezydent Bełchatowa, Mariola Czechowska oraz Zarząd i pracownicy PEC Bełchatów.

 

 

Lublin

W role bohaterów książki wcielili sięKatarzyna Mieczkowska-Czerniak Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka Dyrektor z Wydziału Oświaty UM Lublin oraz Mirosław Taras Prezes LPEC SA.

 

 

Przemyśl:

W przyswojeniu wiedzy pomogła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemyślu, która zorganizowała teatrzyk dla przedszkolaków.

 

 

Bielsko-Biała

Ponieważ bajki najlepiej się słucha, kiedy osoba czytająca potrafi stworzyć odpowiednią atmosferę, poproszono Pana Kubę Abrahamowicza, znanego aktora Teatru Polskiego w Bielsku-Białej o jej przeczytanie.

 

 

Gniezno

Prezydent Gniezna oraz Prezes PEC w Gnieźnie stali się narratorami powieści, a w rolę Czerwonego Kapturka wcieliła się uczennica jednej z klas. Kotem został dyrektor Szkoły, a babcią - Pani Bibliotekarka.

 

 

Biała Podlaska:

 

 

Gliwice:

 

 

Kościerzyna

Podnoszenie świadomości na temat ekologii jest bardzo ważnym aspektem edukacji. Z tego też powodu 20 lutego w przedszkolu nr 7 odbyły się tak zwane „Lekcje ciepła”, podczas których najmłodsi wysłuchali dobrze znanych bajek w troszkę innej, ekologicznej odsłonie.
 
„Lekcje ciepła” to projekt edukacyjny zainicjowany przez dostawców ciepła. Na potrzeby akcji powstały ekologiczne bajki dla dzieci. Ich bohaterem jest znana wszystkim postać Czerwonego Kapturka, która wraz z babcią wyprowadza się z lasu, by zamieszkać na osiedlu w mieście. Bajki rozbudzają dziecięcą wyobraźnie i to właśnie dzięki nim najłatwiej dotrzeć do najmłodszych:
 
Michał Majewski – burmistrz miasta Kościerzyna: Do dzieci myślę najlepiej trafić przez zabawę i przez bajki. To jest w ten sposób pomyślane, aby właśnie przez czytanie bajki w tym przypadku Czerwonego Kapturka w innej formie jak wszyscy go znamy, w jakiś sposób podkreślić i zakodować u tych młodych ludzi, że bardzo ważną rzeczą jest dbanie o nasze środowisko.

Gra ekologiczna dla młodzieży

Wyobraź sobie, że gdzieś na naszej planecie, w niedalekiej przyszłości jest miasto, w którym dym z tysięcy kominów nie pozwala ludziom cieszyć się czystym niebem i słońcem. Ratunkiem dla nich jest uruchomienie elektrociepłowni, w której produkowane będzie ciepło i prąd dla całego miasta. Dzięki temu, że produkcja odbywać będzie się w specjalistycznych urządzeniach, powietrze w mieście będzie mniej zanieczyszczone.  Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym jak przebiega produkcja prądu i ciepła, przeczytaj o kogeneracji. Być może pomoże Ci to w sprawnym ukończeniu gry. Czy jesteś gotów pomóc ludziom żyjącym w zanieczyszczonym mieście? Sprawdź czy potrafisz uruchomić produkcję i dostarczyć ciepło do budynków i mieszkań.

 

 

W grę można zagrać w przeglądarce lub na tablecie.

 

Pobierz grę w wersji na tablety:

Android App    

Chcesz korzystać z Ciepła Systemowego?

Zapytaj dostawcę ciepła w swojej okolicy czy jest to możliwe