Czym jest Ciepło Systemowe

 

 

 

Ciepło... cieplej... bardzo ciepło...cieplutko!

Brawo! Masz dobry sposób na ciepło w mieście. Jeśli używasz ciepła systemowego, to o nic więcej nie musisz się martwić. Dbamy o to, aby w twoim mieszkaniu zawsze było miło, bezpiecznie i ciepło. Dzięki temu masz czas na robienie rzeczy, na które właśnie masz ochotę. Ciesz się ciepłą stroną życia w mieście, a nam pozwól zająć się ogrzewaniem. Niech każdy robi to, na czym zna się najlepiej. 

 

Co to jest ciepło systemowe? 

Z cie­pła syste­mowego codzien­nie korzysta ponad 15 mln Pola­ków. To cał­ko­wi­cie bez­pieczny pro­dukt, zapew­nia­jący ogrze­wa­nie i cie­płą wodę, dostar­czany do budyn­ków przez sys­temy miej­skie. Zapew­nia kon­ku­ren­cyjne cenowo cie­pło i nie wymaga prak­tycz­nie żad­nego zaan­ga­żo­wa­nie ze strony użyt­kow­nika. Jest bez­ob­słu­gowe, eko­no­miczne i dostępne przez cały rok. Chcesz się dowiedzieć więcej na temat zalet ciepła systemowego? Kliknij tutaj
 

Spo­sób na cie­pło w miesz­ka­niu

To naturalne roz­wią­za­nie na cie­pło w mie­ście. Cie­pło sys­te­mowe gwa­ran­tuje Ci kom­fort korzy­sta­nia także z cie­płej wody przez cały rok. Ty i Twoja rodzina może­cie czuć się bez­piecz­nie w domu, pracy czy szkole i nie mar­twić się o odpo­wied­nią tem­pe­ra­turę i ogrze­wa­nie. A jeżeli ważna jest dla Cie­bie eko­lo­gia, to też możesz spać spo­koj­nie – dzięki wyso­kim nor­mom, zwią­za­nym z pro­duk­cją i dostawą cie­pła, ogrze­wa­nie to jest przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska natu­ral­nego. Dzieje się tak rów­nież dla­tego, że cie­pło sys­te­mowe pro­du­ko­wane jest w pro­ce­sie koge­ne­ra­cji
 

Bez­pieczne ogrze­wa­nie budynku

Cie­pło sys­te­mowe to naj­czę­ściej wybie­rany spo­sób na ogrze­wa­nie i cie­płą wodę w budynku. Decy­duje się na nie więk­szość dewe­lo­pe­rów, spół­dzielni miesz­ka­nio­wych czy wła­ści­cieli innych budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych i usłu­go­wych. Dla­czego? Wybie­ra­jąc cie­pło sys­te­mowe zapew­niasz miesz­kań­com bez­pie­czeń­stwo i kom­fort przez cały rok, a sobie spo­kój. Nie musisz myśleć o zagro­że­niach zwią­za­nych z zatru­ciami i wybu­chami, zapo­mi­nasz także o dosta­wach paliwa i prze­glą­dach tech­nicz­nych. Nie­za­wod­ność i cią­głość dzia­ła­nia zapew­niają dostawcy cie­pła. Dzięki wyso­kim nor­mom, zwią­za­nym z pro­duk­cją i dostawą jest to także ogrze­wa­nie bez­pieczne miasta i pozwala na ograniczenie smogu
 

Skąd bie­rze się cie­pło?

Cie­pło pro­du­ko­wane jest w elek­tro­cie­płow­niach lub cie­płow­niach odda­lo­nych od cen­trów miast, skąd za pomocą sieci cie­płow­ni­czych (sys­temu ruro­cią­gów) dostar­czane jest do budyn­ków pod posta­cią bar­dzo cie­płej wody. Budy­nek przy­łą­czony do sys­temu cie­płowniczego wypo­sa­żony jest w wewnętrzną insta­la­cję cen­tral­nego ogrze­wa­nia wypeł­nioną wodą, która tra­fia do kalo­ry­fe­rów w całym budynku. W jaki spo­sób woda w insta­la­cji budynku staje się cie­pła? Dzięki urzą­dze­niu, które nazywa się wymien­ni­kiem cie­pła. Pozwala ono ogrzać wodę w insta­la­cji budynku, cie­plej­szą wodą pocho­dzącą z sys­temu cie­płowniczego. Po odda­niu cie­pła w wymien­niku, ochło­dzona woda wraca ruro­cią­gami do elektrocie­płowni, gdzie zostaje ponow­nie ogrzana i cały pro­ces powta­rza się. Dokładny opis zasady działania systemu ciepłowniczego znajduje się poniżej. 
 

Jak działa system ciepłowniczy?

Systemem ciepłowniczym nazywamy sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła.
 
Każdy system posiada swoje źródło, czyli miejsce, w którym wytwarzane jest ciepło. Zazwyczaj jest ono zlokalizowane z dala od centrum miasta, co gwarantuje, że powietrze, którym oddychamy jest zdecydowanie czystsze, bo nie narażone na tzw. niską emisję. Wytwarzanie może odbywać się w drodze różnych procesów: spalania węgla, gazu, oleju, biomasy, przetwarzania energii słonecznej czy wiatrowej, geotermii, wykorzystania energii elektrycznej. Często też produkcja ciepła odbywa się w kogeneracji, czyli jednocześnie z produkcją energii elektrycznej, co pozwala zmniejszyć zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla. 
 
Ze źródła ciepło przekazywane jest w formie ciepłej wody lub pary o odpowiedniej temperaturze do sieci ciepłowniczych, które w większości niewidoczne (bo zlokalizowane pod ziemią) oplatają miasto, umożliwiając ogrzewanie budynków. Dzieje się to przy pomocy tzw. przyłącza, czyli określonego odcinka sieci, który doprowadza ciepłą wodę bezpośrednio do węzła cieplnego - kolejnego elementu systemu. Zadaniem węzła jest przekazanie ciepła z wody krążącej w sieci do wody obecnej w instalacji grzewczej (odbiorczej) budynku, czyli inaczej podgrzanie wody znajdującej się w instalacji budynku. To całkowicie bezpieczne dla użytkowników, który korzystają tylko z kranów i kaloryfery. Węzły cieplne często wyposażone są w systemy automatyki pogodowej, dzięki którym nie musisz martwić się o komfort cieplny w mieszkaniu bez względu na porę roku. Oprócz ogrzewania budynków, ten sam węzeł, wyposażony  w moduł ciepłej wody, zapewnia Ci dostawę ciepłej wody na cele użytkowe. Wody o stałej temperaturze, osiąganej już w chwilę po odkręceniu kranu.
Po podgrzaniu wody w instalacji wewnętrznej budynku, schłodzona woda w sieci ciepłowniczej powraca do źródła do ponownego ogrzania. 
 
Elementem systemu ciepłowniczego jest również aparatura pomiarowo rozliczeniowa, czyli popularny licznik ciepła. Na podstawie wskazań licznika możliwe jest określone poziomu zużycia ciepła przez budynek.
 

 

Chcesz korzystać z Ciepła Systemowego?

Zapytaj dostawcę ciepła w swojej okolicy czy jest to możliwe