Dlaczego Ciepło Systemowe

tanie ogrzewanie, dobre cieplo, zmiana ogrzewania
 
Ogrze­wa­nie budynku cie­płem sys­te­mo­wym ma zalety, które odczu­wają nie tylko użyt­kow­nicy , ale też osoby odpo­wie­dzialne za zarzą­dza­nie nie­ru­cho­mo­ścią. Decy­du­jąc się na cie­pło sys­te­mowe zarządca może mieć pew­ność, że sprawy zwią­zane z dba­niem o dostawy paliwa oraz kwe­stie bez­pie­czeń­stwa insta­la­cji dopro­wa­dza­ją­cej cie­pło do miesz­kań są w cało­ści powie­rzone spe­cja­li­stom. Zachę­camy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cjami o korzy­ściach wyni­ka­ją­cych z uży­wa­nia cie­pła sys­te­mowego do ogrze­wa­nia miesz­kań, by po przy­łą­cze­niu budynku sieci cie­płowniczej ode­tchnąć z ulgą, że więk­szość tych kwe­stii nie będzie Cię już obcią­żać zarządcy budynku. Zamiast mar­twić się o sprawy ogrze­wa­nia ma on pew­ność że korzy­sta z ogrze­wa­nia, któ­rego cena jest sta­bilna, a obsługa mniej zaj­mu­jąca w porów­na­niu z innymi spo­so­bami ogrze­wa­nia (sprawdź porów­na­nie). 
 

Kom­fort użyt­kow­nika

Naj­waż­niej­sze z punktu widze­nia zarządcy nie­ru­cho­mo­ści jest kom­fort i zado­wo­le­nie miesz­kańców budynku. Ogrze­wa­jąc miesz­ka­nia cie­płem sys­te­mo­wym zapew­niamy cało­roczny dostęp do cie­pła i cie­płej wody, który nie wymaga żad­nej inge­ren­cji w pro­ces wytwa­rza­nia. Wystar­czy odkrę­cić kalo­ry­fer i dopa­so­wać tem­pe­ra­turę pomiesz­cze­nia do wła­snych potrzeb, by cie­szyć się cie­płem w miesz­ka­niu. 
 

Kom­fort zarządcy

Praw­dziwą zmorą admi­ni­stra­cji budynku są nie­szczelne i nie­sprawne pie­cyki, ogrze­wa­jące zarówno miesz­ka­nia, jak i wodę użyt­kową. Zagra­żają one nie tylko bez­pie­czeń­stwu użyt­kow­ników, ale też wszyst­kich miesz­kań w sąsiedz­twie. Mimo sta­rań zarząd­ców i pro­wa­dze­nia prze­glą­dów insta­la­cji i ich popra­wia­nia zawsze jest ryzyko, że użyt­kow­nik nie dopełni obo­wiąz­ków zwią­za­nych z naprawą urzą­dzeń, a stąd już tylko krok do nie­szczę­ścia. Takim sytu­acjom można zapo­biec w spo­sób kom­plek­sowy, zmie­nia­jąc spo­sób ogrze­wa­nia na cie­pło sys­te­mowe. Wów­czas zarządca ma pew­ność, że do miesz­kań nie dostaje się dość wybu­chowy w swoim oby­ciu gaz, ani nie ulat­nia się groźny czad. Ogrze­wa­jąc miesz­ka­nia cie­płem sys­te­mo­wym wpusz­czamy do budynku jedy­nie cie­płą wodę, o szczel­ność insta­la­cji dba dostawca i wszystko jest znów pod kon­trolą. 
 

Cie­pło bez prze­rwy

Ogrze­wa­jąc budy­nek cie­płem sys­te­mo­wym zarządca zyskuje także spo­kój w kwe­stii cią­gło­ści dostaw. Nie trzeba mar­twić się o dostawy paliwa, a cie­pło stale zasila kalo­ry­fery w budynku. Co wię­cej, można także dla więk­szego kom­fortu miesz­kańców sko­rzy­stać z dostaw cie­pła przez cały rok. Dzięki nim miesz­kańcy będą mogli ogrze­wać miesz­ka­nia także w chłodne latem lub późną wio­sną – czyli wtedy, kiedy tego potrze­bują. Pomogą w tym urzą­dze­nia auto­ma­tyki pogo­do­wej, które po usta­le­niu okre­ślo­nego pułapu tem­pe­ra­tury będą auto­ma­tycz­nie uru­cha­miać dostawy cie­pła do budynku, gdy rap­tow­nie się ochło­dzi, a także zakoń­czą dostawy, gdy na zewnątrz zrobi się odpo­wied­nio cie­pło. Zarządca budynku nie musi o niczym pamię­tać, a cie­pło dociera do miesz­kań zawsze wtedy, gdy jest potrzebne. 
 

Cie­pła woda 

Wybie­ra­jąc cie­pło sys­te­mowe dosta­jemy moż­li­wość bez­piecz­nego ogrza­nia wody użyt­ko­wej. To spraw­dzony spo­sób na cie­płą wodę, dzięki któ­remu ogrze­wa­nie wody nie odbywa się już w miesz­ka­niu, a poza jego obsza­rem. Woda użyt­kowa ogrze­wana jest cie­płem sys­te­mo­wym w węźle ciepl­nym, po czym pły­nie pro­sto do kra­nów w miesz­ka­niach. Oprócz tego, że zni­kają wszel­kie zagro­że­nia, z któ­rymi wiąże się ogrze­wa­nie wody w miesz­ka­niu, znika też potrzeba cze­ka­nia aż zimna woda zleci z, zanim zacznie pły­nąć cie­pła. Woda ogrze­wana cie­płem sys­te­mo­wym ma zawsze opty­malna tem­pe­ra­turę – nie zbyt gorąca i nie za zimną, a na doda­tek dostępna jest od ręki. 
 

Czy­ste powie­trze na osie­dlu

Oprócz zalet wyni­ka­ją­cych z kom­fortu użyt­kowania, cie­pło sys­te­mowe nie­sie za sobą jesz­cze jedną ważną korzyść dla miesz­kańców budyn­ków. Rezy­gnu­jąc z ogrze­wa­nia budyn­ków lokal­nymi pie­cami, pozby­wamy się także dymią­cych komi­nów w naj­bliż­szym sąsiedz­twie czyli ogra­ni­czamy tzw. niską emi­sję. Jest to zja­wi­sko zanie­czysz­cza­nia powie­trza spa­li­nami wypusz­czo­nymi z komi­nów na niskiej wyso­ko­ści. Takie zanie­czysz­cze­nia bez­po­śred­nio zagra­żają zdro­wiu miesz­kańców, gdyż dym z komi­nów zawiera nie tylko dwu­tle­nek węgla, ale też pyły zawie­szone i rako­twór­czy benzo (a) piren. Czą­steczki tych sub­stan­cji są na tyle małe, że wni­kają do orga­ni­zmu i dostają się do układu odde­cho­wego, krwio­no­śnego, ner­wo­wego a nawet roz­rod­czego czło­wieka. Wię­cej o zagro­że­niach, które nie­sie za sobą niska emi­sja prze­czy­tasz w dziale „mia­sta bez smogu”. 

Chcesz korzystać z Ciepła Systemowego?

Zapytaj dostawcę ciepła w swojej okolicy czy jest to możliwe