Świadectwa energetyczne

Budujesz lub modernizujesz budynek, nie zapomnij o świadectwie energetycznym. Od 1 stycznia 2009 roku wszystkie nieruchomości wprowadzane do obrotu na rynku muszą posiadać certyfikaty. Obowiązkowi temu muszą się poddać także nieruchomości, których charakterystyka energetyczna uległa zmianie w wyniku przebudowy.

 


Najprościej rzecz ujmując, certyfikat energetyczny jest dokumentem potwierdzającym wielkość zapotrzebowania budynku na energię. Zapotrzebowanie to przekłada się bezpośrednio na koszty związane z jego użytkowaniem, czyli koszty ogrzewania, przygotowania cieplej wody, chłodzenia, wentylacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, także oświetlenia.  

Po co certyfikaty?


W skali globalnej świadectwa mają przyczyniać się do upowszechnienia budownictwa efektywnego energetycznie. Zwracają uwagę uczestników rynku nieruchomości na ważny parametr, którym powinni kierować się podczas zakupu lub najmu nieruchomości - zdolność budynku do maksymalnego wykorzystania energii. Na tę zdolność wpływają przede wszystkim zabezpieczenia przed marnowaniem energii, ulatnianiem się ciepła, czy niepotrzebnym wychładzaniem niektórych elementów budynków. Świadectwo uwzględnia te elementy i uzmysławia przyszłym lokatorom potencjalną wielkość kosztów, które trzeba będzie ponieść m.in. na jej ogrzanie. 

 Podejmowanie decyzji w oparciu o informacje zawarte w certyfikacie doprowadzi do zakupu nieruchomości o lepszych parametrach energetycznych. W konsekwencji świadectwa wpłyną także na cenę mieszkań. W dłuższym okresie skłoni to projektantów i architektów do stosowania energooszczędnych rozwiązań w powstających budynkach oraz do wprowadzenia usprawnień w już istniejących. W skali pojedynczego gospodarstwa domowego natomiast, kierowanie się certyfikatem przy wyborze miejsca na dom, doprowadzi do dużych oszczędności, a w skali globalnej do zmniejszenia zużycia energii i zanieczyszczeń powstających przy jej produkcji. 

Wartości świadectwa energetycznego


Podstawą do sporządzenia oceny energetycznej budynku jest charakterystyka energetyczna zawarta w dokumentacji projektowej (w przypadku nowych budynków) lub wyznaczana w wyniku inwentaryzacji (w przypadku budynków nieposiadających takiego dokumentu). Natomiast głównymi parametrami decydującymi o efektywności energetycznej budynku są jego standard, przeznaczenie oraz wykorzystane systemy instalacyjne. 
 


 

Kto sporządza świadectwo energetyczne?


Świadectwa wystawiają certyfikowani audytorzy energetyczni. Aby dostać się na listę audytorów należy spełniać określone kryteria. Świadectwa energetyczne mogą sporządzać osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyły co najmniej studia magisterskie lub inżynierskie na kierunkach architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne. Powinny także posiadać uprawnienia budowlane do projektowania lub powinny odbyć szkolenie i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (lub ukończyć, nie mniej niż roczne studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji).

Chcesz korzystać z Ciepła Systemowego?

Zapytaj dostawcę ciepła w swojej okolicy czy jest to możliwe